Mój program, który chciałabym Państwu przedstawić…

Myśląc o programie wyborczym, który chciałabym Państwu zaprezentować - opracowałam jego tezy w postaci 32 punktów - tyle jest też jasnych pól na planszy szachowej…
Opatrzyłam te punkty krótkim wstępem. Mam jednak świadomość, że potencjalny kandydat na posła Sejmu RP powinien przede wszystkim realizować program partii, z list której kandyduje, a nie swój własny. Zapoznałam się w tym celu z następującymi dokumentami programowymi Prawa i Sprawiedliwości:
1. Raportem o stanie Rzeczypospolitej ze stycznia 2011 roku przyjętym uchwałą Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości w styczniu 2011 roku,
2. Programem Samorządowym dla województwa Dolnośląskiego 2010-2014 opracowanym przed wyborami samorządowymi 2010 przez Samorządowy Zespół Programowy.
3. Programem Prawa i Sprawiedliwości "Nowoczesna, Solidarna, Bezpieczna Polska" z 2009 roku,
4. Pakietem działań antykryzysowych 2009-2010 "Inwestycje, Praca, Przedsiębiorczość" (Aneks do Programu Prawa i Sprawiedliwości z 2009 roku),
5. Dokumentem "Aktywność kobiet w życiu publicznym czyli „Bez kobiet ani rusz” z panelu przedkongresowego PiS ze stycznia i lutego 2009 roku,
6. Dokumentem "Inwestycja w Przyszłość - Prawo i sprawiedliwość dla młodych" z 2009 roku.
Po uważnej lekturze zauważyłam, że żadna z przedstawionych przeze mnie tez programowych nie stoi w sprzeczności z dokumentami programowymi PiS, jest natomiast ich rozwinięciem w dziedzinach, którymi z racji swoich kompetencji i zainteresowań chciałabym się zajmować. Ze względu na to że jestem praktykiem, który na co dzień boryka się z konkretnymi problemami - jestem w stanie przedstawić nie tylko diagnozę zjawisk i procesów, ale i zaproponować sposób rozwiązania poszczególnych problemów i zagadnień. Mam przemyślany zarys rozwiązań prawnych, których w tym miejscu ze względu na niezbędną skrótowość tego tekstu nie sposób przytoczyć.
Jeżeli uznaliby to Państwo za wskazane i potrzebne, chętnie mogłabym służyć pomocą przy opracowaniu lub konkretyzacji programu Prawa i Sprawiedliwości dla potrzeb kampanii wyborczej 2011 (w dziedzinach, w których czuję się kompetentna). Oczywiście program mój jest w formie krótkich tez, wymaga rozwinięcia.
Jestem jednak w stanie przedstawić je w przyszłości w formie szczegółowych rozwiązań. Mam konkretne pomysły takich rozwiązań oraz narzędzi prawnych do ich realizacji. Deklaruję również swoją (oraz mojego męża) jak najdalej idącą pomoc w tworzeniu programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w zakresie związanym głównie z szeroko pojętym budownictwem.
Ze wstępu wynika że podstawową dziedziną jaką znam, jaka mnie interesuje i z którą wiążę swoją aktywność jest właśnie budownictwo. Jest to dziedzina traktowana po macoszemu od lat, co skutkuje od 1989 r. stałym spadkiem kultury budowlanej, powszechnymi nieprawidłowościami i nadużyciami i niską jakością wykonywanych prac. Potwierdzają to ostanie doniesienia o opóźnieniach a wręcz zastojach na inwestycjach realizowanych w ramach przygotowań do EURO 2012. A to podobno inwestycje priorytetowe, oczko w głowie władz zarówno centralnych jak i samorządowych. Może to nie brzmi dobrze, ale dla mnie takie rewelacje nie są zaskoczeniem. Trawestując słowa satyrycznego skeczu: „ja wiedziałam że tak będzie”. Według najnowszych raportów NIK skala zaniedbań, opóźnień i zaniechań może zagrażać prawidłowemu przeprowadzeniu EURO. Przykładowo: 7 odcinków autostrad i 7 odcinków dróg ekspresowych (łącznie 400 km dróg i autostrad istotnych z punktu widzenia EURO) nie zostanie ukończonych. Są też opóźnienia w modernizacji dworców kolejowych i portu lotniczego w Poznaniu. Co ciekawe, sprawa realizacji stadionu narodowego miała być przedstawiona na ostatnim posiedzeniu sejmu, ale została przeniesiona na następne posiedzenie, gdyż nadal trwa zbieranie informacji. Minister nie miał jeszcze kompletu danych. Opóźnienia nie pojawiają się z dnia na dzień, wypracowuje się je tygodniami. Był już czas na zebranie kompletu informacji i na wyciąganie wniosków. Oczywiście, problemów na budowie nie rozwiązuje się na operatywkach, ale czasem trzeba zdefiniować istotę problemu. I stworzyć atmosferę sprzyjającą normalnemu funkcjonowaniu budowy - bez wykonywania nerwowych ruchów i stawiania zadań nierealnych. W budownictwie słowo nie ma mocy sprawczej - o czym zdają się zapominać politycy PO i niektórzy przedsiębiorcy budowlani. U nas mówi się o opóźnieniach. Natomiast Donieck chwali się najnowocześniejszym stadionem w Europie, nowoczesnym dworcem kolejowym, ma być jeszcze oddany do użytku nowoczesny terminal. Co istotne: większość inwestycji ukraińskich była finansowana z budżetu centralnego. U nas podobno najlepiej sytuacja wygląda na inwestycjach realizowanych z funduszy samorządowych. Wygląda na to że rząd i politycy PO nie przykładają wagi do rzetelnego nadzoru nad tak poważnymi przedsięwzięciami. A może nie potrafią tego zrobić?
Czas na wnioski: aby temu zaradzić trzeba zmienić ustawę o zamówieniach publicznych, zwiększyć obowiązki po stronie rzetelnego przygotowania inwestycji przez inwestora. Słowa min Grabarczyka że strona polska sprawdzała kontrahenta chińskiego (konsorcjum COVEC) budującego autostradę na odcinku Łódź-Warszawa pokazują stan obecny: minister czuje się usprawiedliwiony. A przecież skoro sprawdzili nieskutecznie, to równie dobrze mogli wogóle nie sprawdzać, efekt byłby ten sam. Na efekty nie trzeba było długo czekać: w ostatnich dniach podano w mediach informację o złożeniu przez PiS zawiadomienia do Prokuratury w sprawie zbadania sposobu rozstrzygnięcia tego przetargu. Ktoś powie że na EURO w szczególności, a na budownictwie w ogólności, świat się nie kończy. Jednak jest to dziedzina, w której jak w zwierciadle odbija się kondycja całej gospodarki, jeżeli jest przyzwolenie na nierzetelność lub przestępczość w budownictwie, podobnych zjawisk można spodziewać się i w innych dziedzinach. Wokół budownictwa ogniskują się różne aspekty życia społecznego: produkcja nie tylko materiałów budowlanych, ale też materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia mieszkań i obiektów, zjawiska demograficzne, bezrobocie, kwestia zadłużenia obywateli i ich siły nabywczej, problemy bezpieczeństwa, funkcjonowania infrastruktury, komunikacji i transportu. Jestem przekonana że nie można nadal beztrosko powierzać budownictwa wyłącznie mechanizmom wolnego rynku (szczególnie w wydaniu III RP) i czekać na dobre efekty. Bo dobre efekty mogą nigdy nie nadejść. Wobec społecznego zainteresowania przygotowaniami do Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku temat ten może stać się bardzo nośnym elementem kampanii wyborczej. Jak w soczewce ogniskuje on katastrofalny rezultat rządów Platformy Obywatelskiej.

Zarys programu wyborczego „Odbudujmy Polskę” (w domyśle: po czterech latach destrukcyjnych rządów Platformy Obywatelskiej) - 32 tezy

1. Niezależnie od swojego przygotowania i doświadczenia zawodowego związanego w sposób oczywisty z budownictwem, inwestycjami oraz zagadnieniami ekologii i energetyki - jestem głęboko zaangażowana w humanizowanie przestrzeni publicznej oraz w krzewienie znajomości historii państwa polskiego - również na tle historii Europy. To rzetelna znajomość historii powinna być podstawą kształtowania poglądów kolejnych pokoleń Polaków. Jest to zagadnienie kluczowe, gdyż właśnie przekonania są bardziej niebezpiecznymi niż kłamstwa wrogami prawdy. To właśnie znajomość historii własnego kraju i szacunek do dokonań przeszłych pokoleń ma szansę stać się tym centrum, które skupiać powinno wokół siebie Polaków - niezależnie od ich wieku, wykształcenia i światopoglądu. Chcę zabiegać o pamięć o naszych narodowych bohaterach i wskazywać powody do słusznej dumy z przynależności do narodu polskiego.
2. Znam z autopsji nieprawidłowości w procedurach realizowanych w ramach ustawy o zamówieniach publicznych. Miałam też kontakt z projektami związanymi z przygotowaniami do EURO 2012. Dlatego ostatnio nagłośnione w mediach problemy z realizacją niektórych inwestycji wchodzących w skład tych przygotowań nie są dla mnie niespodzianką. Obawiam się też, że na tych sygnałach lista problemów się nie skończy. Deklaruję gotowość głębokiego zaangażowania się w proces kontroli i wspomagania realizacji tych zadań, by planowana na rok 2012 wielka impreza sportowa mogła przebiegać w godziwych warunkach i nie przyniosła Polsce wstydu, a pieniądze publiczne zaangażowane w te zamierzenia zostały wydane na inwestycje, które zostaną zakończone i służyć będą w przyszłości społeczeństwu.
3. Z racji swoich doświadczeń zawodowych wnikliwie interesowałam się problematyką Funduszy Europejskich oraz tematyką związaną z ich beneficjentami oraz instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi, wdrażającymi i certyfikującymi. W sferze moich zainteresowań były w szczególności programy unijne: Program Infrastruktura i Środowisko, Program Innowacyjna Gospodarka, Program Kapitał Ludzki oraz Program Pomoc Techniczna. W związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą wraz z mężem pracujemy nad przygotowaniem wniosków o przyznanie funduszy unijnych dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Mam doświadczenia z udziałem w Programie Kapitał Ludzki.
4. Poznałam osobiście metody działania nieuczciwych inwestorów i deweloperów, wiem jak skutecznie potrafią oni w obecnym systemie prawnym unikać oczywistych zobowiązań płatniczych. O ile projektant w takiej sytuacji ryzykuje „tylko” swój czas i pracę, podwykonawcy mają do stracenia wartość pracy sprzętu, zabudowanych materiałów i urządzeń. Wiem jak zabójcze są dla małych firm wykonawczych praktyki związane z niepłaceniem za wykonana pracę. Według nauki Kościoła są to grzechy wołające o pomstę do nieba, ale polskie Sądy Gospodarcze często pozostają głuche na to wołanie.

5÷32. W ewentualnej przyszłej pracy sejmowej mogłaby się zajmować następującymi zagadnieniami:

5. Problemy szeroko pojętego budownictwa, też jako koła zamachowego gospodarki naszego kraju (szczególnie w zakresie zniszczeń spowodowanych w tym zakresie przez obecnie rządzącą partię). Budownictwo jako tzw. pierwsza (i pierwotna) fala inwestycyjna może i powinno pociągnąć za sobą kolejne fale inwestycyjne (wyposażenie mieszkań, rynek materiałów budowlanych, infrastruktura, rozwój handlu i usług, itd., itp.). Zagadnienia rozwoju infrastruktury w zakresie budownictwa, energetyki i komunikacji,
6. Problemy ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
7. Rozwój rynku budowlanego, który spowoduje znaczne zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie elastyczności zatrudnienia (większość prac budowlanych nie wymaga wysokospecjalistycznej wykształconej kadry, istnieje możliwość dość szybkiego przyuczenia do zawodu osób nie mogących znaleźć pracy w swoich zawodach),
8. Zagadnienia związane ze zwiększeniem wykorzystania energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym kraju - do czego zobowiązuje nas Unia Europejska,
9. Problematyka pozyskiwania i wykorzystania surowców energetycznych, również w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju,
10. Problematyka związana z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych, również w aspekcie walki z korupcją, dbałością o jakość realizowanych w ramach tych zamówień prac i likwidacji obecnie występujących patologii w tym zakresie oraz przywracania Polsce znamion kraju o funkcjonującej uczciwej konkurencji w gospodarce,
11. Problematyka tworzenia ustawodawstwa dotyczącego budownictwa, infrastruktury oraz związanych z nimi sektorów gospodarki,
12. Zagadnienia planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej i ładu przestrzennego kraju (w czym mógłby mnie również wspierać mój mąż - jako architekt z zawodu),
13. Rewitalizacja tkanki miejskiej i centrów starych miast, konserwacja zabytkowych kamienic i przywracanie ich wartości społeczeństwu, jako przejaw kultywowania i ochrony wartości dziedzictwa kulturowego, ale również ochrony ładu przestrzennego (w aspekcie służby społeczeństwu),
14. Zagadnienia troski o warunki życia w miastach - ochrona i kształtowanie zieleni oraz ładu przestrzennego (parki i skwery w miastach jako domena troski i działań władz samorządowych a także administracji centralnej). Po II wojnie światowej we Wrocławiu nie powstał w zasadzie ani jeden park, nie sadzi się drzew, zieleń „poniemiecka” ulega ciągłej degradacji i dewastacji,
15. Problemy kredytowania budownictwa mieszkaniowego oraz związane z tym rozwiązania ekonomiczne i finansowe jako element finansów państwa (również w świetle ich stabilizacji i przeciwdziałania kryzysom ekonomicznym),
16. W mojej opinii budownictwo mieszkaniowe (i nie tylko mieszkaniowe), jako jedna z dziedzin mających kluczowy wpływ na problematykę życia społecznego, nie powinno być poddane wyłącznie grze rynkowej (np. polityka kredytowa itp.). Państwo powinno tutaj prowadzić zdecydowanie bardziej aktywną politykę, choćby kształtującą prawidłowe trendy demograficzne poprzez wspieranie rodzin,
17. Niezbędna jest w skali ogólnokrajowej rzetelna diagnoza rynku mieszkaniowego (również wtórnego). Wskazane są inicjatywy (polityka i mechanizmy finansowo-kredytowe), które ożywią rynek wtórny mieszkań i pozwolą polskim rodzinom korzystać z istniejących w chwili obecnej(a zamrożonych), w pełni wartościowych zasobów – zamiast skazywać je do zadłużania się poprzez kupno nowych mieszkań u deweloperów. Kupowanie mieszkań po zawyżonych cenach tylko pozornie prowadzi do wzrostu zamożności obywateli. W praktyce na tym procederze zyskują banki, bogacą się deweloperzy i następuje dalsza koncentracja kapitału w rękach jednostek. Rozważyć można by także obowiązek przedstawiania przez dewelopera rzetelnej kalkulacji ceny mieszkań - z podaniem wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez dewelopera oraz jego zysku. Znaczne obniżenie wielkości koniecznych do spłacenia kredytów mieszkaniowych spowodowałoby zwiększenie kwot przeznaczanych na bieżąca konsumpcję. Jak wiadomo popyt wewnętrzny jest istotnym elementem wzrostu gospodarczego krajów podobnych do naszego. Odzyskane bezpieczeństwo finansowe rodzin odbiłoby się także na chęci kreatywnego rozwoju w sferze demografii.
18. Budownictwo mieszkaniowe i usługowe, także szkoły, żłobki i przedszkola, obiekty handlowe, sportowe, rekreacyjne itp. jako element polityki demograficznej i prorodzinnej w naszym kraju.
19. Zagadnienia implementacji prawodawstwa unijnego w zakresie budownictwa i infrastruktury oraz sposoby wykorzystania funduszy unijnych dla polskich podmiotów gospodarczych,
20. Zagadnienia prawne związane z wykonywaniem zawodu inżyniera oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstw budowlanych oraz zawodów budowlanych (i nie tylko),
21. Regulacje prawne związane z rynkiem nieruchomości i środowiskiem działania firm deweloperskich,
22. Stworzenie ustawodawstwa ułatwiającego pozyskiwanie gruntów na cele budowlane (w tym również w zakresie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),
23. Dostosowywanie profilu i jakości kształcenia studentów wyższych uczelni do potrzeb rynku pracy w zakresie budownictwa (i nie tylko),
24. Polityka historyczna, nauczanie historii w szkołach (zahamowanie tragicznych w skutkach działań Platformy Obywatelskiej w tym zakresie), wspieranie Instytutu Pamięci Narodowej oraz wszelkich działań związanych z ochroną i przybliżaniem społeczeństwu dziedzictwa narodowego,
25. Podniesienie bezpieczeństwa na ulicach polskich miast (w oparciu o własne doświadczenia związane z przedmieściami, blokowiskami oraz komunikacją publiczną Wrocławia). Przywrócenie respektowania obowiązującego prawa i kultury na codzień głównie poprzez działania policji państwowej i straży miejskich, bezwzględna walka z chamstwem, agresją, wulgaryzmami, chuligaństwem, wandalizmem, piractwem drogowym, naruszaniem ciszy nocnej, piciem alkoholu w środkach komunikacji publicznej, paleniem papierosów na przystankach itd. - na wzór krajów cywilizowanych. Doskonalenie, a przede wszystkim bardzo ścisłe respektowanie odpowiedniego ustawodawstwa w tym zakresie,
26. Działania mające na celu promocję dziedzin, w których Polska mogłaby uruchamiać produkcję, najlepiej zaawansowaną technologicznie (nowoczesna myśl techniczna),
27. Działania w kierunku stwarzania w Polsce przestrzeni (zarówno ekonomicznej jak i społecznej), w której produkcja w naszym kraju byłaby opłacalna i przynosiłaby korzyści zarówno krajowi jak i obywatelom.
28. Promowanie ustawodawstwa wspierającego zakładanie, budowę oraz dofinansowanie przedszkoli i żłobków, co pomogłoby młodym matkom lepiej odnaleźć się na rynku pracy po urodzeniu dziecka. Podniosłoby to bezpieczeństwo polskich rodzin, również w skali demograficznej.
29. Wspieranie wszelkich działań i inicjatyw PiS mających na celu wyjaśnienie przyczyn tragedii smoleńskiej i wyegzekwowanie pełnej odpowiedzialności karnej za tę tragedię.
30. Wprowadzenie rozwiązań ustawodawczych, które zmuszałyby posłów (którzy wcześniej uzyskali swój mandat w systemie wyborczym ordynacji proporcjonalnej) do złożenia mandatu w przypadku odejścia z partii politycznej lub z danego klubu parlamentarnego.
31. Rozwiązania prawne dotyczące profilaktyki zdrowotnej, działania prowadzące do faktycznego upowszechnienia badań kontrolnych w zakresie chorób nowotworowych, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i innych chorób cywilizacyjnych.
32. Zapewnienie powszechnej dostępności do sportu masowego (sale gimnastyczne, baseny, boiska) dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów poprzez ogólny system prawno-finansowy wspierany przez państwo i samorządy (dofinansowanie). Powiązanie tego systemu również z obiektami sportowymi na terenach szkół. Zasada: sport nie tylko dla "gladiatorów" z reprezentacji narodowej, ale dla każdego - zamiast kolejek do lekarzy i leczenia otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego, narządów ruchu, otyłości itp.


Copyright by Barbara Jach-Kobielska & Krzysztof Kobielski © 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone - All rights reserved
 
 
Designed by Krzysztof Kobielski & Jacek Francuz from "MILESTONES-IT"