Informacja na temat Wrocławskiego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego

Chciałabym przedstawić Państwu garść informacji na temat Wrocławskiego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego i działań tzw. grupy inicjatywnej, niesformalizowanego ciała złożonego z osób, które przejawiały pewną aktywność po powstaniu Komitetu.
Grupa ta w różnym składzie spotykała się od momentu powstania Komitetu do dnia dzisiejszego.

Jarosław Kaczyński w dniu 26 kwietnia 2010 roku podjął decyzję o kandydowaniu
w wyborach na Urząd Prezydenta R.P. Powiedział wtedy m.in.: „Tragicznie przerwane życie prezydenta, śmierć elity patriotycznej Polski, oznacza dla nas jedno: musimy dokończyć ich misję. Jesteśmy im to winni, jesteśmy to winni naszej ojczyźnie. Dlatego podjąłem decyzję
o kandydowaniu na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkich, którzy chcą kontynuować dzieło ofiar smoleńskiej tragedii, którzy chcą, by prawa Polska i prawi Polacy -
- jak pięknie powiedział przewodniczący „Solidarności” Janusz Śniadek - na zawsze podnieśli głowy, wzywam do współpracy. Bądźmy razem. Dla Polski. Polska jest najważniejsza”.

W odpowiedzi na te słowa od 7 maja tego roku w Polsce zaczęły powstawać honorowe komitety poparcia kandydatury Jarosława Kaczyńskiego. Jako jeden z pierwszych zawiązał się również 14 maja 2010 roku Komitet Wrocławski. Utworzyli go bezpartyjni przedstawiciele wrocławskiego świata nauki, kultury i sztuki oraz reprezentanci innych grup społecznych i zawodowych. Obecnie Komitet liczy 1055 sygnatariuszy i jest największym wśród Komitetów Poparcia, jakie zawiązały się w Polsce przed Wyborami Prezydenckimi. Wtedy do wrocławskiej siedziby Prawa i Sprawiedliwości zgłosiły się w krótkim odstępie czasu trzy grupy pracowników wrocławskich wyższych uczelni deklarujące chęć zawiązania takiego Komitetu. Ich „frontmanami” byli panowie: prof. Andrzej Kisielewicz, prof. Marek Dyżewski
i pan Jerzy Pietraszko.

Internetową listę sygnatariuszy Wrocławskiego Komitetu utworzył pan Robert Pieńkowski na stronie wrocławskiego PiS-u. Liczba sygnatariuszy dynamicznie rosła.
Niektórzy spośród nich podejmowali działania mające pomóc naszemu kandydatowi w walce
o Prezydenturę. Przykładem było choćby spontaniczne zbieranie podpisów pod listami zgłoszenia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach, akcja ulotkowa, kampania informacyjna na różnych forach internetowych, wydawanie i kolportowanie własnych gazetek (choćby np. "Bibuła Wrocławska") zarówno w formie papierowej, jak również za pośrednictwem Internetu.
Należy tu też zwrócić uwagę na wrocławski magazyn społeczno-kulturowy „Na Marginesie”.

Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich udało się zorganizować dwa walne zebrania wszystkich członków Komitetu Wrocławskiego. Pierwsze odbyło się 9 czerwca 2010 roku w auli NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk. Gośćmi tego spotkania byli między innymi nasi wrocławscy posłowie PiS-u: Beata Kempa i Dawid Jackiewicz. Drugie spotkanie odbyło się w auli XVII LO przy ul. Tęczowej 14.06.2010 r. Członkowie Komitetu brali też udział w różnych spotkaniach wyborczych organizowanych przez PiS, m. in. 16 czerwca na ul. Świdnickiej
w happeningu pt. „Przebrała się miarka, głosuj na Jarka!”

Pomiędzy pierwszą i drugą turą wyborów prezydenckich pan Marek Delimat stworzył
i uruchomił stronę internetową Komitetu pod adresem www.wroclawskikomitet.pl.
Strona ta dała możliwość wymiany poglądów i informacji członków Komitetu i wzmocniła ich integrację. Niestety od pewnego czasu strona ta za sprawą jej moderatora przestała być stroną Wrocławskiego Komitetu. Przykro to stwierdzić, ale twórca strony zaczął ją cenzuro-
wać. Strona stała się narzędziem dezinformacji, manipulacji i uzurpacji, ataków na członków Grupy Inicjatywnej i partię Prawo i Sprawiedliwość.

29 czerwca 2010 roku na wiecu o godzinie 16-tej z mieszkańcami naszego miasta spotkał się Prezes Prawa i Sprawiedliwości, nasz Kandydat na Prezydenta R.P. Jarosław Kaczyński. Na wiecu tym w imieniu Komitetu przemawiał pan prof. Marek Dyżewski.

Po 4 lipca - drugiej turze wyborów prezydenckich - decyzją swoich sygnatariuszy, Wrocławski Komitet nie zawiesił działalności. Dzięki koordynacji z PiS-em - w tym roli pana Radosława Rozpędowskiego - 5 lipca 2010 roku odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej,
która uznała, że nie należy przerywać działalności Komitetu Wrocławskiego.
Zebranie zapoczątkowało cykliczne spotkania tej grupy. Skład grupy inicjatywnej ulegał pewnym fluktuacjom w różnych okresach czasu. W spotkaniach uczestniczyli (w porządku alfabetycznym); panie Małgorzata Jaszczuk-Surma, Agnieszka Kowańdy, Maria Peisert-Kisielewicz i Małgorzata Suszyńska oraz panowie: Grzegorz Braun, Marek Delimat, Marek Dyżewski, Krzysztof Grzelczyk, Paweł Jaszczuk, Andrzej Kisielewicz, Krzysztof Kobielski, Ireneusz Kowalczuk, Adam Maksymowicz, Marek Muszyński, Robert Pieńkowski, Jerzy Pietraszko, Tomasz Przedpełski, Radosław Rozpędowski, Krzysztof A. Sobiech, Lech Stefan, Eugeniusz Szumiejko, Jan Waszkiewicz, Mateusz Winnik i Tomasz Wójcik. Grupa inicjatywna na spotkaniu 5.07.2010 r. wystosowała list do wszystkich sygnatariuszy z podziękowaniami za udział w kampanii wyborczej i prośbą o deklarację dotyczącą zgody kontynuowania działalności Komitetu. Po spotkaniu 5 lipca członkowie zawiązanej wówczas Grupy Inicjatywnej namówili twórców Komitetów z innych regionów do niezaprzestawania działalności.

Spotykająca się w tym czasie dość intensywnie grupa inicjatywna Komitetu rozmawiała m. in. na temat nawiązania współpracy z innymi podobnymi komitetami w Polsce, jak również podejmowała analizy aktualnej sytuacji politycznej.

13.08.2010 r. pan prof. Marek Dyżewski wygłosił prelekcję zatytułowaną „Bitwa
o Prawdę w blasku Krzyża" podczas której podzielił się z członkami Komitetu swoimi refleksjami
z pobytu w Warszawie.

Pierwsze walne spotkanie członków Komitetu Wrocławskiego po przerwie wakacyjnej odbyło się 1.10.2010 roku. Jego celem miała być rola i przyszłość Komitetu. Na spotkaniu tym pan Krzysztof Chrobot zgłosił propozycję przekształcenia Komitetu w „Stowarzyszenie Elektoratu Patriotycznego”. Część osób podjęła działania w tym kierunku, jednakże nie miały one dużego poparcia wśród zebranych osób. Kilka osób postulowało konieczność gruntownej dyskusji na temat przyszłości Komitetu i kolejnego walnego zebrania w tym celu.

13 października 2010 r., odbyło się spotkanie sygnatariuszy Wrocławskiego Komitetu
z panem Dawidem Jackiewiczem, przewodniczącym Dolnośląskiego PiS-u, posłem na Sejm R.P., kandydatem na Prezydenta Wrocławia.

21.10.2010 r. na stronie internetowej Komitetu pojawiła się informacja o możliwości kandydowania członków Komitetu w zbliżających się wyborach samorządowych z list Komitetu Wyborczego „Polski Kierunek”. Sprawa ta wzbudziła ożywione spory i kontrowersje w łonie grupy inicjatywnej.

W dniach 13 i 14 listopada w "Ossolineum" pod auspicjami Wrocławskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego odbyła się konferencja popularno-naukowa zatytułowana „Pytania o Naszą Niepodległość”. Wykłady wygłosili wybitni naukowcy
i specjaliści z ośrodków uniwersyteckich Wrocławia, Krakowa i Poznania: profesorowie: Krzysztof Kawalec, Jan Waszkiewicz, Marian-Orion Jędrysek, Stanisław Mikołajczak, Jan Prokop, Andrzej Waśko i Andrzej Nowak. W drugim dniu konferencji odbyła się dyskusja panelowa „Jak powinien wyglądać nowoczesny patriotyzm?" Konferencja okazała się dużym sukcesem organizacyjnym, zyskała wysokie oceny i zgromadziła wielu słuchaczy.

21 listopada odbyły się wybory do samorządu lokalnego. Niektórzy z członków Komitetu kandydowali w tych wyborach, jednak czynili to na swoją własną odpowiedzialność. Inni sygnatariusze wspierali swoich kandydatów w wyborach.

W dniu 10 grudnia 2010 roku w Jachrance pod Warszawą odbyła się konferencja pod tytułem „Lech Kaczyński - Pamięć i Zobowiązanie”. Zostali tam oddelegowani z Komitetu: Małgorzata Jaszczuk-Surma, Marek Dyżewski, Krzysztof Grzelczyk, Eugeniusz Szumiejko
i Krzysztof Kobielski. W konferencji brał również członek Komitetu Marek Delimat.
Konferencja zapoczątkowała proces jednoczenia się Ruchu Komitetów Poparcia Jarosława Kaczyńskiego z całej Polski, czego potwierdzeniem była przyjęta w Jachrance Deklaracja.

Członkowie Komitetu 10-tego każdego miesiąca uczestniczą we mszach świętych
w intencji ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i innych osób poległych w katastrofie smoleńskiej, składają kwiaty i znicze pod tablicami poświęconymi ś.p. Aleksandrze Natalli-
-Świat i Władysławowi Stasiakowi. Biorą też udział w comiesięcznej edycji akcji „Czytamy Obciachowe Gazety” i w innych podobnych zamierzeniach.

Obecnie Grupa Inicjatywna podejmuje nadal szereg działań i inicjatyw. Stoją przed nami pytania o przyszłość Wrocławskiego Komitetu. Przyszedł też czas na udzielenie na nie odpowiedzi.


Copyright by Barbara Jach-Kobielska & Krzysztof Kobielski © 2011
Wszystkie prawa zastrzeżone - All rights reserved
 
 
Designed by Krzysztof Kobielski & Jacek Francuz from "MILESTONES-IT"